Půjčovna lodí - Alena Dvořáková - IČO: 125 34 803
Hředle 66, 267 51 Zdice u Berouna, tel.: 604283702, mobil: 604283702
http://lode.gweb.cz lode@gweb.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1) Knihování zapůjčení lodí

Smlouvu o knihování tvoří pravdivě vyplněná a odevzdaná (odeslaná) přihláška spolu se zaplacením zálohy v hodnotě 40% z konečné ceny. Doplatek bude uhrazen při převzetí lodí. Po obdržení podepsané smlouvy a zaplacené zálohy, je smlouva pro obě strany závazná.

2) Ceny za zapůjčení lodí a dalšího vybavení, příplatky:

Plavidlocena
Polyetylenová kánoe*150 Kč/den
Raft500 Kč/den
Pálava300 Kč/den
Vodácké vybavenícena
Pádlo10 Kč/den
Barel10 Kč/den
Vesta20 Kč/den

3) Zrušení objednávky

Jestliže klient zruší objednávku
nejméně 20 dnů před termínem, vrací se celá záloha
19 – 14 dnů před termínem, vrací se 50% zálohy
13 – 8 dnů před termínem, vrací se 25% zálohy
7 a méně dnů před termínem, záloha se nevrací

4) Poškození - ztráta lodi

Klient potvrzuje, že si při převzetí zkontroloval loď a veškeré vybavení za přítomnosti nájemce (příp. jím pověřenou osobou) a zavazuje se vrátit tyto předměty čisté a ve stavu v jakém je převzal. Pokud se loď poškodí běžným způsobem (odření, menší proražení lodi), opraví ji půjčovna ve vlastní režii. Při větším poškození zaplatí klient částečnou úhradu - 70% ze skutečné ceny opravy. Pokud se loď, nebo vybavení poškodí tak, že se nedá dále používat (velká díra, zlomení lodi), nebo bude loď nebo vybavení odcizeno nebo ztraceno, odpovídá zákazník do výše:
Vydra polyetylenová Kč 8 000,-
Raft Kč 10 000,-
Pálava Kč 4 000,-
Pádlo Kč 400,-
Konev, vesta Kč 200,-

5) Vrácení lodi

Klient se zavazuje vrátit loď a veškeré vybavení v den uvedený na smlouvě. Vrácení po dohodnutém termínu je možné pouze po předchozí dohodě minimálně 2 dny před termínem uvedeným na smlouvě. Pokud se loď vrací před termínem, rozdíl ceny se nevrací. Lodě se vracejí čisté!

6) Bezpečnost při používání lodí

Klient stvrzuje svým podpisem, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem. Při plavbě zodpovídá každý za vlastní bezpečnost, za nezletilé děti zodpovídají rodiče nebo jimi určená osoba starší 18ti let.

Při převzetí lodí předloží klient doklad totožnosti (OP, pas apod.)
Po dohodě odveze nájemce lodě na určené místo a vyzvedne na konci plavby za poplatek :
1 - 10 lodí Kč 8,-/1km dopravy (všechny km)
11 a více lodí Kč 12,-/1km dopravy (všechny km)
  • Při výpočtu ceny dopravy se počítají všechny kilometry
  • Plavidla se vracejí na kterémkoli tábořišti nebo předem dohodnutém místě.
    Při předání jinde se platí příplatek 500,- Kč

Na požádání Vám vyhotovíme kilometráž řeky, kterou si vyberete.
Prohlašuji, že s výše uvedenými podmínkami souhlasím a budu se jimi řídít.

Datum: ____________     Podpis ________________________     (vygenerováno )